A GERMAN YOUTH

NJË RINI GJERMANE

France/Switzerland/Germany, 2015

Documentary

93 min

 

Script, editing, directed by: Jean-Gabriel PÉRIOT

 

In the late 1960s, the postwar generation, in direct conflict with their fathers, was trying to find its place. From this soon radicalized seething youth emerged in 1970 The Red Army Faction, a German revolutionary terrorist group founded notably by Andreas Baader and Ulrike Meinhof. Based on archive footage, the film aims to question viewers on the significance of this revolutionary movement during its time, as well as its resonance for today’s society.

 

Screening on Wednesday 28th Sept - 17:35

@ The Central State’s Film Archive

Francë/Zvicër/Gjermani, 2015

Dokumentar

93 min

 

Skenari, montazhi, dhe regjia nga: Jean-Gabriel PÉRIOT

 

Në fund të viteve ’60-të, brezi i pasluftës, në konflikt të drejtpërdrejtë me etërit e tyre, po përpiqej të gjente vendin që i përkiste. Nga kjo rini që ziente, e radikalizuar shpejtë u shfaq në vitin 1970 Fraksioni i Ushtrisë së Kuqe, një grup terrorist revolucionar gjerman i themeluar kryesisht nga Andreas Baader dhe Ulrike Meinhof. Bazuar në pamjet arkivore, filmi synon që shikuesit të ngrenë pyetje mbi rëndësinë e kësaj lëvizjeje revolucionare gjatë kohës kur ekzistoi, si dhe rezonancën e saj për shoqërinë e sotme.

 

Shfaqjet të Mërkurën 28 Shta - 17:35

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice