AT HOME IN THE WORLD

SI NË SHTËPI NËPËR BOTË

Denmark, 2015

Documentary

58 min

 

 

Director: Andreas Koefoed

Producer: Sara Stockmann

Produced by: Sonntag Pictures

Director of Photography: Niels Thastum, Sophia Olsson, Andreas Koefoed

Editor: Jakob Schulsinger, Marion Tuor

Music composed by: Bo Rande

Sound Designer: Morten Groth Brand

 

 

“At Home In The World” is an intimate depiction of the everyday lives of five refugee children on a Danish Red Cross asylum school.

The children; Magomed, Sehmuz, Heda, Amel and Ali have different nationalities and backgrounds, but they have all fled their homes with their families, arriving in Denmark with the hope of starting over.

Over the course of one year, there is an 80% replacement in one class on the asylum school. Few are granted residency in Denmark, and move out of the asylum centres to become part of the Danish society. Others are rejected and sent back to their country of origin. Some go underground and continue their lives on the run from the atrocities in their home country.

We follow the children over the course of a year in an ever-changing environment. It is hard to create bonds and friendships, and the tone is often harsh amongst the kids, as they all fight inner battles with traumatic events of their past. We follow their attempt to learn a new language, create friendships and prepare to form a new home in Denmark.

The teacher, Dorte, is one the people, who try to create safe conditions around the children and their families at the asylum school. Through true engagement and empathy, Dorte becomes close with the children despite their difficulties and personal challenges.

Dorte fights a brave battle to bring out the best in the children and for them to gain personal victories – so they can create a new place in the world, where they can feel at home.

 

 

Screening on Thursday 21 Sept. - 17:00

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Danimarkë, 2015

Dokumentar

58 min

 

 

Regjisor: Andreas Koefoed

Producente: Sara Stockmann

Prodhim nga: Sonntag Pictures

Drejtorë Fotografie: Niels Thastum, Sophia Olsson, Andreas Koefoed

Montazhierë: Jakob Schulsinger, Marion Tuor

Muzika kompozuar nga: Bo Rande

Formulues Zëri: Morten Groth Brand

 

 

“Si Në Shtëpi Nëpër Botë” është një përshkrim intim i jetës së përditshme të pesë fëmijëve refugjatë në një shkollë azili të Kryqit të Kuq të Danimarkës.

Fëmijët; Magomed, Sehmuz, Heda, Amel dhe Ali kanë kombësi dhe prejardhje të ndryshme, por të gjithë kanë ikur nga shtëpitë me familjet e tyre, duke arritur në Danimarkë me shpresën për t’ia nisur nga e para.

Gjatë rrjedhës së një viti, ndodh një zëvendësim prej 80% në një klasë në shkollën e azilit. Pak prej tyre u miratohet qëndrimi në Danimarkë dhe largohen nga qendrat e azilit për t'u bërë pjesë e shoqërisë daneze. Të tjerët refuzohen dhe kthehen në vendin e tyre të origjinës. Disa jetojnë si ilegalë dhe vazhdojnë jetën e tyre në arrati nga mizoritë në vendin e tyre.

Ne i ndjekim fëmijët përgjatë një viti në një mjedis gjithnjë në ndryshim. Është e vështirë të krijohen lidhje dhe miqësi, dhe shpesh toni i zërit është i ashpër mes fëmijëve, pasi të gjithë kanë betejat e tyre të brendshme, me ngjarjet traumatike të së kaluarës së tyre. Ne i ndjekim përpjekjet e tyre për të mësuar një gjuhë të re, për të krijuar miqësi dhe për t'u përgatitur për të krijuar një shtëpi të re në Danimarkë.

Mësuesi, Dorte, është një nga njerëzit, të cilët përpiqen të krijojnë kushte të sigurta rreth fëmijëve dhe familjeve të tyre në shkollën e azilit. Përmes angazhimit të vërtetë dhe ndjeshmërisë, Dorte bëhet i afërt me fëmijët përkundër vështirësive dhe sfidave vetjake.

Dorte zhvillon një betejë të guximshme për të nxjerrë më të mirën e fëmijëve dhe që ata të korrin fitore për veten e tyre – në mënyrë që ata të mund të krijojnë një vend të ri në botë, ku mund të ndihen si në shtëpi.

 

 

Shfaqjet të Enjten 21 Shta - 17:00

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice