CINEMA: A PUBLIC AFFAIR

KINEMAJA: NJË ÇËSHTJE PUBLIKE

Germany, 2015

Documentary

104 min

 

Director: Tatiana Brandrup

Production: Filmkantine and Tatiana Brandrup

Editors: Tatiana Brandrup and Arsen Yagdjyan

Cinematography: Martin Farkas, Tatiana Brandrup

 

 

A film about the power of cinema.

Set in contemporary Moscow it illuminates the work of Naum Kleiman, former director of the Moscow Film Museum (Musey Kino), Eisenstein expert and film historian.

A man in Moscow fights for his vision of cinema; he sees it as a way towards a better society. A cinematic journey through the world of Naum Kleiman, one of Russia's most significant intellectuals alive today. A documentary collage, which combines excerpts from film classics and interviews with a portrait of contemporary Moscow.

 

A film begins when it ends. It begins in the conversation and exchange of opinions about it. That's when the dream of what we've just seen crystallizes into reality. And in this process, we become better people, a little more free and open.

(Naum Kleiman)

 

Screening on Thursday 29 Sept - 17:45

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Gjermani, 2015

Dokumentar

104 min

 

Regjizor: Tatiana Brandrup

Produksion: Filmkantine dhe Tatiana Brandrup

Montazhierë: Tatiana Brandrup and Arsen Yagdjyan

Kamera: Martin Farkas, Tatiana Brandrup

 

 

Një film për fuqinë e kinemasë.

I vendosur në Moskën bashkëkohore, ai hedh dritë mbi veprën e Naum Kleiman-it, ish-drejtor i Muzeut të Filmit të Moskës (Musey Kino), ekspert i Eisenstein-it dhe historian filmi.

Një njeri në Moskë lufton për vizionin e tij të kinemasë; ai e sheh atë si një rrugë drejt një shoqërie më të mirë. Një udhëtim kinematografik nëpër botën e Naum Kleiman-it, një prej intelektualëve më të rëndësishëm të Rusisë që jeton sot. Një kolazh dokumentaresk, i cili kombinon fragmente nga klasikët e filmit dhe intervistave me një portret të Moskës bashkëkohore.

 

"Një film fillon atëherë kur ai mbaron. Ai fillon në bisedën dhe shkëmbimin e mendimeve rreth tij. Atëherë kristalizohet në realitet ëndrra e asaj që ne vetëm e kemi parë. Dhe në këtë proces, ne bëhemi njerëz më të mirë, pak më të lirë dhe të hapur.”

(Naum Kleiman)

 

Shfaqjet të Enjten 29 Shta. - 17-45

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice