CLEAR YEARS

VITE TË KTHJELLTA

Belgium, 2015

Documentary

76 min

 

 

Direction, Cinematography, Editing: Frédéric Guillaume

Music: Castus, Matthieu Ha, Manuel Roland, Elaine Magnette

Production Images d’à côté (Brussels)

 

 

"Shooted during nine years,
this movie tries to tell the pregnancy of a father, the quest of hapinness and the mystery of love.
̋

 

I wasn’t told. I wasn’t told it would be so difficult to live together. To keep a family together. To maintain love and happiness. I wasn’t told, and if someone had told me I wouldn’t have listened. I chose to live with my camera in my hand, filming the trajectory of feelings, from the golden age to the lost paradise, from being born to being reborn.

 

Frédéric Guillaume is constantly filming. He’s got no choice, he explains, because it’s his way of getting a grip on life. So when the love of his life Claire gets pregnant, he of course documents it – exploring his own ideas about fatherhood along the way. His camera travels with him to Peru, where he undergoes an ayahuasca purification ritual to prepare for his new life as a dad. The camera is there again in the delivery room. Frédéric tells his story as if he’s writing in his diary. His sharp and candid observations are often poetic and amusingly self-mocking. Touching animations introduce each new chapter, highlighting every new phase in his relationship with Claire. Frédéric keeps on filming even when things get painfully difficult – especially when the tears flow after Claire says she has doubts about their relationship and wants to leave him. He explains at one point that he films so that he has “something to hold onto in troubled times.” Shot over the course of a decade, Clear Years (Les années claires) is an intimate and frank account of a man watching through his camera lens as his family falls apart.

 

Screening on Friday 30 Sept - 18:45

@ The Central State’s Film Archive

Belgjikë, 2015

Dokumentar

76 min

 

 

Regjia, Kamera, Montazhi: Frédéric Guillaume

Muzika: Castus, Matthieu Ha, Manuel Roland, Elaine Magnette

Produksion Images d’à côté (Bruksel)

 

 

"Filmuar përgjatë nëntë vjetëve, ky film përpiqet të tregojë shtatzëninë me syrin e një babai, kërkimin e lumturisë dhe misterin e dashurisë. ̋

 

"Mua nuk ma kishin thënë. Nuk më thanë se do të ishte kaq e vështirë të jetonim së bashku. Të mbanim një familje së bashku. Të ruanim dashurinë dhe lumturinë. Nuk ma kishin thënë, dhe po të ma kishte thënë dikush, nuk do ta kisha dëgjuar. Zgjodha të jetoja me kameran time në dorë, duke filmuar trajektoren e ndjenjave, nga mosha e artë deri në parajsën e humbur, nga të qenit i lindur në të qenit i rilindur. "

 

Frédéric Guillaume është vazhdimisht duke filmuar. Ai nuk ka zgjidhje tjetër, shpjegon ai, sepse kjo është mënyra e tij për t’u kapur pas jetës. Pra, kur dashuria e jetës së tij Claire mbetet shtatzënë, sigurisht që ai e dokumenton atë – duke eksploruar idetë e tij mbi atësinë përgjatë rrugës. Kamera e tij udhëton me të në Peru, ku ai i nënshtrohet një rituali pastrimi Ayahuasca për t'u përgatitur për jetën e tij të re si baba. Kamera është përsëri atje në sallën e lindjes. Frédéric-u tregon historinë e tij sikur të ishte duke shkruar në ditarin e tij. Vëzhgimet e tij të mprehta dhe të sinqerta janë shpesh poetike dhe të zbavisin me talljen që i bën vetes. Animacione prekëse hapin çdo kapitull të ri, duke theksuar çdo fazë të re në marrëdhëniet e tij me Claire. Frédéric-u vazhdon të filmojë edhe kur gjërat vështirësohen dhimbshëm - sidomos kur lotët rrjedhin pasi Claire thotë se ka dyshime për marrëdhëniet e tyre dhe dëshiron ta lërë atë. Ai shpjegon në një moment se ai filmon që të ketë "diçka ku të mbahet në kohë të vështira." I xhiruar përgjatë një dekade, Vite të Kthjellta (Les années CLAIRES) është një rrëfim intim dhe i sinqertë i një njeriu që shikon përmes lenteve të kamerës së tij sesi i shkatërrohet familja.

 

Shfaqjet të Premten 30 Shta - 18:45

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice