DOWN THE DEEP DARK WEB

NË THELLËSITË E RRJETIT TË TERRIT

Israel, France, Czech Republic, Germany, 2015

Documentary

56 min

 

 

Directed by: Tzachi Schiff, Duki Dror

Produced by: Duki Dror, Alexandre Brachet, Liat Kamay-Eshed, Margaux Missika

Photography: Philippe Bellaiche, Gleb Volkov

Editor: Dror Yaakobovich

Sound Design: Ronen Nagel

Music: Frank Ilfman

 

 

Is the Darknet a prophetic glimpse into the twisted dystopian future that awaits us, or the key to escaping the Orwellian reality in which we are already living? This is the central question at the heart of this investigation of the Darknet, which delves beyond the child porn, drug sales and hitmen-for-hire, which have dominated existing explorations of this virtual Wild West. Down The Deep, Dark Web reverses everything you thought you knew about the internet and the dangers of the digital world. Our guide is Yuval Orr, a young journalist born in 1984 and well-aware of the gradual encroachment of Big Brother, but like many of his generation, too busy updating his Facebook status to pay it much attention. Assigned with writing an article about the Darknet, he dives headfirst down the rabbit hole. On a journey that takes us through Tel Aviv, Prague and Berlin, Yuval meets tech experts, cybercrime watchmen, and a group of self-appointed underground freedom fighters. These hackers, crypto-anarchists and libertarians stand on the frontier of an unseen battle for privacy, shielded by the anonymity of the Darknet. In contrast to the nefarious activities for which the Darknet is known, these activists are united across borders to defend the universal human rights, which are quickly falling by the wayside in our privacy-free online age. Here, in the depths of the Darknet, we find the people lighting the way to the freedoms of tomorrow..

 

Screening on Tuesday 19 Sept - 18:30

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Izrael, Francë, Rep. Çeke, Gjermani, 2015

Dokumentar

56 min

 

 

Regjia nga: Tzachi Schiff, Duki Dror

Producent: Duki Dror, Alexandre Brachet, Liat Kamay-Eshed, Margaux Missika

Fotografia: Philippe Bellaiche, Gleb Volkov

Montazhier: Dror Yaakobovich

Formulues Zëri: Ronen Nagel

Muzika: Frank Ilfman

 

 

A është Rrjeti i Territ një pamje çasti profetike në të ardhmen e shtrembëruar distopike që na pret, apo çelësi për të ikur nga realiteti Orwellian në të cilin tashmë jetojmë? Kjo është çështja qendrore në zemër të këtij hetimi të Rrjetit Të Territ, i cili rrëmon përtej pornografisë së fëmijëve, shitjeve të drogës dhe vrasësve me pagesë, të cilat kanë mbizotëruar hulumtimet ekzistuese të këtij Perëndimi të Egër virtual. Nëpër Rrjetin e Territ, ndryshon gjithçka që keni kujtuar se keni ditur për internetin dhe rreziqet e botës digjitale. Udhërrëfyesi ynë është Yuval Orr, një gazetar i ri, i lindur në vitin 1984 dhe i vetëdijshëm për shkeljet e shkallëzuara nga Big Brother, por si shumë prej brezit të tij, shumë i zënë me përditësimin e statusit të tij në Facebook për t'i kushtuar shumë vëmendje. I caktuar me shkrimin e një artikulli në lidhje me Rrjetin e Territ, ai zhytet me kokë deri në strofkullën e lepurit. Në një udhëtim që na çon përmes Tel Avivit, Pragës dhe Berlinit, Yuval takon ekspertët e teknologjisë, roje të krimit kibernetik dhe një grup të vetë-emëruar të organizatës së fshehtë të luftëtarëve të lirisë. Këta hakerë, kripto-anarkistë dhe partizanë të vullnetarizmit qëndrojnë në kufirin e një beteje të padukshme për privatësi, të mbrojtur nga anonimiteti i Rrjetit të Territ. Në dallim nga aktivitetet e papërshtatshme për të cilat Rrjeti i Territ është i njohur, këta aktivistë janë bashkuar përtej kufijve për të mbrojtur të drejtat universale të njeriut, të cilat po lihen shpejt mënjanë në epokën tonë të internetit pa privatësi. Këtu, në thellësitë e Rrjetit të Territ, gjejmë njerëzit që ndriçojnë rrugën për liritë e nesërme.

 

 

Shfaqjet të Martën 19 Shtator - 18:30

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice