FAR FROM THE BARBARIANS

LARG BARBARËVE

France, Belgium, Italy, 1994

Fiction

93 min

 

 

Director: Liria Begeja

Screenplay: Liria Begeja and Philippe Barassat

Producer: K.G. Productions

Editor: Luc Barnier

Cinematography: Patrick Blossier

Cast: Dominique Blanc, Timo Flloko, Sulejman Pitarka, Ronald Guttman, Piro Mani…

Music: Piro Çako, interpreted by Inva Mula, Tedi Papavrami, Robert Radoja and Nano Pellet.

 

 

In the early 1960s, Selman Peza fled Albania by sea, taking with him his one-year-old niece Zana. He wanted to get away from the terrible regime, away from the barbarians.

Zana was told that Marieta, her mother, died trying to escape, and that Omer, her father, suffered the same fate a few years later. Now Zana is getting ready to leave Paris to live permanently in New York with Vincent. Several days before her departure, Zana receives a mysterious phone call that upsets her - a stranger asks to speak to Omer, her "father", who died twenty-five years ago. The caller is Vladimir, an Albanian being held at Roissy Airport near Paris for lack of visa. He claims to be related to Zana, and tells her that Omer is still alive, having fled Albania with a certain Luan Kodra. Despite Selman's misgivings, Zana is filled with hope - the story of her father's death had always been vague. Zana wants to discover the truth. Even if it means placing herself in danger, or losing those dearest to her - Selman and Vincent. And Zana does lose them both, but discovers the truth in the form of a terrible time bomb set ticking thirty years ago under the Stalinist regime in Albania...

 

Screening on Tuesday 27 Sept - 17:40

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Francë, Belgjikë, Itali, 1994

Fiksion

93 min

 

 

Regjizor: Liria Begeja

Skenar: Liria Begeja dhe Philippe Barassat

Producent: K.G. Productions

Montazhier: Luc Barnier

Kamera: Patrick Blossier

Aktorët: Dominique Blanc, Timo Flloko, Sulejman Pitarka, Ronald Guttman, Piro Mani…

Muzika: Piro Çako, interpretuar nga Inva Mula, Tedi Papavrami, Robert Radoja dhe Nano Pellet.

 

 

Në fillim të viteve ’60-të, Selman Peza arratiset nga Shqipëria nga deti, duke marrë me vete mbesën e tij një-vjeçare, Zana. Ai donte të largohej nga regjimi i tmerrshëm, larg nga barbarët.

 

Zanës i ishte thënë se Marieta, nëna e saj, kishte vdiq duke u përpjekur të ikte, dhe se Omeri, babai i saj, pësoi të njëjtin fat disa vjet më vonë. Tani Zana është duke u përgatitur për të lënë Parisin për të jetuar përgjithmonë në New York me Vincent-in. Disa ditë para nisjes së saj, Zana merr një telefonatë misterioze që e shqetëson atë - një i huaj kërkon të flasë me Omerin, "babain" e saj, i cili kishte vdekur njëzet e pesë vjet më parë.Telefonuesi është Vladimiri, një shqiptar i ndaluar në aeroportin Roissy, afër Parisit për shkak se nuk ka vizë. Ai pretendon se është i afërt i Zanës, dhe i tregon asaj se Omeri është ende gjallë, pasi ishin arratisur nga Shqipëria me njëfarë Luan Kodra. Pavarësisht dyshimeve të Selmanit, Zana është plot shpresë - historia e vdekjes së babait të saj kishte qenë gjithmonë e paqartë. Zana kërkon të zbulojë të vërtetën. Edhe në qoftë se kjo do të thotë ta vërë veten në rrezik, ose të humbë më të dashurit e saj - Selmanin dhe Vincent-in. Dhe Zana i humb që të dy, por zbulon të vërtetën në formën e një bombe të tmerrshme me sahat të kurdisur tridhjetë vjet më parë nën regjimin stalinist në Shqipëri...

 

Shfaqjet të Martën 27 Shta - 17:40

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice