HOUSEWARMING

 

Belgium, Albania, 2016

Experimental

33 min

 

 

Directors: Effi Weiss & Amir Borenstein

Editing: Effi & Amir

Cinematography: Effi & Amir

Music: Original poems: Krenar Zejno, Interpretation: Ensemble Çipini

 

 

In a two-dimentional dystopian landscape of deserted half-built houses in Albania, a new mythology is in the making. The filmmakers, perhaps a contemporary incarnation of Goldilocks from the tale of the Three Bears, invade the houses and occupy their empty, liminal space and its missing furniture. The local community comments in song and speech about the new arrivals and their enterprise of an immigration in an opposite direction, from the full to the empty, from excess to lack. House Warming is a musical fable, the story of a contemporary Goldilocks and no bears. It is a story of intrusion, an immigration in the opposite direction. In this work, we, occidental artists, previliged, financially supported, are immigrating to Albania, a country that has become an emblem of emigration, and where immigration hardly exists.

 

Screening on Thursday 29 Sept - 20:00

@ The Cloud

Belgjikë, Albania, 2016

Eksperimental

33 min

 

 

Regjizorë: Effi Weiss & Amir Borenstein

Montazhierë: Effi & Amir

Kamera: Effi & Amir

Muzika: Poema nga: Krenar Zejno, Interpretimi: Ansambli Çipini

 

 

Në një peizazh të trishtë e të palumtur dy dimensional të shtëpive të shkreta gjysëm të ndërtuara në Shqipëri, është duke u krijuar një mitologji e re. Autorët e filmit, ndoshta një mishërim bashkëkohor i Flokëartëve nga përralla e Tre Arushave, pushtojnë shtëpitë dhe zënë hapësirën e tyre boshe kryesore dhe mobiljet që u mungojnë. Bashkësia lokale komenton në këngë dhe të folur për të ardhurit e rinj dhe iniciativën e tyre të një emigracioni në një drejtim të kundërt, nga e plota te e zbrazëta, nga tepria te mungesa. Festë për shtëpinë e re, është një legjendë muzikore, historia e një Flokëarte bashkëkohore por pa arinjtë. Kjo është një histori ndërfutjeje, një emigracion në drejtim të kundërt.Në këtë funksion, ne, artistët perëndimorë, të privilegjuar, të mbështetur financiarisht, po emigrojmë në Shqipëri, një vend që është bërë një emblemë e emigrimit, dhe ku imigracioni pothuajse nuk ekziston.

 

Shfaqjet të Enjten 29 Shtator - 20:00

@ Reja

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice