JIHAD - A STORY OF THE OTHERS

XHIHADI: NJË HISTORI E TË TJERËVE

UK, Norway, 2015

Documentary

50 min

 

 

Director: Deeyah Khan

Producer: Darin Prindle and Deeyah Khan

Executive Producer: Andrew Smith

Editor: Kevin Thomas

Production Company: Fuuse Film

 

 

The world has watched aghast as thousands of young men and women abandon comfortable lives in the West to join the barbaric ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Girls and boys have gone rapidly from being apparently well adjusted school kids, to enthusiastically joining the ranks of Kalashnikov wielding religious warriors and burkahclad “jihadi brides”. It feels like a new and frightening phenomenon, one which has left many feeling bewildered and revulsed. But as this new documentary film by Emmy Award winning director Deeyah Khan shows, Westerners embracing jihad and death is nothing new. For three generations now, young people across Europe have fallen prey to extremist groups and fought, killed and died with mujahideen movements from Afghanistan, Bosnia, and Kashmir, to Chechnya and Burma.

In this film, Deeyah, who has herself faced threats from extremist fundamentalists in the past, sets out to find out why the jihadi message has such an alluring hold on young Westerners.First, she went back to the roots, spending two years with some of the leading figures in the British jihadi movement from previous generations. She secured unprecedentedly emotional and raw testimony from former extremists, learning from the inside what it is like to be drawn into radicalism, to have your life ruined by extremism and violence, a message which has continued appeal cascading down through the generations.

In JIHAD, Deeyah meets one of the founding fathers of the British jihad, who went abroad to fight, and who preached extremism to thousands of young Muslims across the UK and the West. Deeyah’s search for answers then takes her to the streets of modern Britain, meeting today’s young Muslims, caught between extremism and the War on Terror.

She meets young British Muslims who feel angry and alienated, facing issues of discrimination, identity crises and rejection by both mainstream society and their own communities and families; but in surprising moments of insight and enlightenment, she also finds hope and some possible answers to the complex situation we are currently in.

 

 

 

 

Screening on Tuesday 19 Sept - 12:00

FORUM on Radicalism and Fundamentalism

@ The European University of Tirana

MB, Norvegji, 2015

Dokumentar

50 min

 

 

Regjisor: Deeyah Khan

Producent: Darin Prindle dhe Deeyah Khan

Producent Ekzekutiv: Andrew Smith

Montazhier: Kevin Thomas

Kompania e Produksionit: Fuuse Film

 

 

Bota ka parë e tmerruar teksa mijëra të rinj dhe të reja braktisin jetën e rehatshme në Perëndim për t'u bashkuar me ISIS-in barbar (Shteti Islamik i Irakut dhe Sirisë). Vajzat dhe djemtë kanë kaluar me shpejtësi nga të qenit fëmijë shkolle të përshtatur mirë, në bashkimin me entuziazëm në radhët e luftëtarëve fetarë që tundin kallashnikovë dhe "nuset xhihadiste" veshur me burka. Ky ndjehet si një fenomen i ri dhe i frikshëm, i cili ka lënë shumë njerëz të hutuar dhe të revoltuar. Por, siç tregon ky film i ri dokumentar nga regjisorja, fituese e çmimit Emmy, Deeyah Khan, perëndimorët që përqafojnë xhihadin dhe vdekjen nuk janë asgjë e re. Prej tre brezash tashmë, të rinjtë në Europë kanë rënë pré e grupeve ekstremiste dhe kanë luftuar, kanë vrarë dhe kanë vdekur me lëvizjet muxhahidine nga Afganistani, Bosnja dhe Kashmiri në Çeçeni dhe Birmani.

Në këtë film, Deeyah, e cila është përballur me kërcënime nga fundamentalistët ekstremistë në të kaluarën, synon të zbulojë se pse mesazhi i xhihadit ka ndikim kaq tërheqës për perëndimorët e rinj. Së pari, ajo u kthye në rrënjë, duke kaluar dy vjet me disa prej figurave udhëheqëse në lëvizjen xhihadiste britanike nga brezat e mëparshëm. Ajo siguroi dëshmi të pashembullta dhe të gjalla emocionale të ish-ekstremistëve, duke mësuar nga brenda se ç’do të thotë të biesh në radikalizëm, ta shkatërrosh jetën që ke nga ekstremizmi dhe dhuna, një mesazh që ka joshje të vazhdueshme duke kaluar nga brezi në brez.

Në filmin Xhihadi, Deeyah takohet me një nga etërit themelues të xhihadit britanik, i cili shkoi jashtë për të luftuar, dhe predikoi ekstremizmin me mijëra muslimanë të rinj në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe Perëndim. Kërkimi i Deeyah-s për përgjigje më pas, e çon atë në rrugët e Britanisë moderne, duke takuar muslimanët e rinj, të sotëm, të kapur mes ekstremizmit dhe luftës kundër Terrorit.

Ajo takohet me muslimanë të rinj britanikë që ndjehen të zemëruar dhe të tjetërsuar, që përballen me çështje të diskriminimit, krizave të identitetit dhe refuzimit si nga shoqëria tradicionale edhe nga komunitetet dhe familjet e tyre; Por në momente të habitshme perceptimi dhe çlirimi nga paragjykimet, ajo gjithashtu gjen shpresë dhe disa përgjigje të mundshme për situatën komplekse në të cilën ndodhemi.

 

Shfaqjet të Martën 19 Shtator - 12:00

FORUM mbi Radikalizmi dhe Fondamentalizmi

@ te Universiteti Europian i Tiranës

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice