KARL MARX CITY

QYTETI KARL MARX

USA, Germany, 2016

Documentary

89 min

 

 

Written, directed and produced by: Petra Epperlein and Michael Tucker

Cinematography by: Michael Tucker

Audio Recording by: Petra Epperlein

Sound Design by: Michael Tucker

Edited by: Petra Epperlein and Michael Tucker

Sound Mix by: CJ DeGennaro

Music by: Alexander Kliment

Executive Producer: Dana O’Keefe.

 

 

Twenty-five years after the collapse of the German Democratic Republic (GDR), filmmaker Petra Epperlein returns to the proletarian Oz of her childhood to find the truth about her late father’ s suicide and his rumored Stasi past. Had he been an Informant for the secret police? Was her childhood an elaborate fiction? As she looks for answers in the Stasi’s extensive archives, she pulls back the curtain of her own ostalgia (East Germans often suffer a curious condition called “Ostalgia”—a nostalgia for all things East “Ost,” in German) and enters the parallel world of the security state, seeing her former life through the lens of the oppressor. Reconstructing everyday GDR life through declassified Stasi surveillance footage, the past plays like dystopian science fiction, providing a chilling backdrop to interrogate the apparatus of control and the meaning of truth in a society where every action and thought was suspect.

 

 

 

 

Screening on Friday 22 Sept - 17:30

@ The Central State’s Film Archive

SHBA, Gjermani, 2016

Dokumentar

89 min

 

 

Skenari, regjia dhe produksioni nga: Petra Epperlein dhe Michael Tucker

Kamera: Michael Tucker

Regjistrimi Audio: Petra Epperlein

Formulues Zëri: Michael Tucker

Montazhi: Petra Epperlein dhe Michael Tucker

Miksazh Zëri: CJ DeGennaro

Muzika: Alexander Kliment

Producente Ekzekutive: Dana O’Keefe.

 

 

Njëzet e pesë vjet pas rënies së Republikës Demokratike Gjermane (RDGJ), regjisorja Petra Epperlein kthehet tek Ozi proletar i fëmijërisë së vet, për të gjetur të vërtetën për vetëvrasjen e babait të saj të ndjerë dhe për të kaluarën e tij të përfolur me Stasin. A ka qenë ai një Informator për policinë sekrete? A ishte fëmijëria e saj një fantazi e trilluar? Ndërsa kërkon përgjigje në arkivat e gjera të Stasit, ajo tërheq pas perden e ostalgjisë së saj (Gjermanët e Lindjes shpesh vuajnë nga një gjendje e çuditshme të quajtur "Ostalgia" - një nostalgji për të gjitha gjërat në Lindje, "Ost", në gjermanisht), dhe hyn në botën paralele të sigurimit të shtetit, duke parë jetën e saj të mëparshme përmes lenteve të persekutorit. Duke rindërtuar jetën e përditshme të RDGJ-së përmes filmimeve të survejimeve të deklasifikuara të Stasit, e kaluara luhet si fanta-shkencë distopike, duke na dhënë një sfond rrënqethës për pyetjet ndaj aparatit të kontrollit dhe kuptimit të së vërtetës në një shoqëri ku çdo veprim dhe mendim ishte i dyshimtë.

 

 

Shfaqjet të Premten 22 Shtator - 17:30

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice