LIFE SENTENCES

DËNIMET ME BURG TË PËRJETSHËM

Israel, 2013

Documentary

96 min

 

 

Directors: Nurit Kedar and Yaron Shani

Screenplay: Nurit Kedar and Yaron Shani

Editor: Yaron Shani

Cinematography: Yaron Shani

 

 

Born in Israel to a Palestinian father and a Jewish mother, Mommy’s (Shlomo’s) family life is shattered when it is discovered that his father was behind dozens of mysterious terror attacks which shook Israel in the late 1960s. Fleeing with his mother and sister to Montreal’s Ultra-Orthodox community, Mommy struggles to unite his conflicting identities. A fascinating and deeply meaningful look at how a seemingly impossible struggle for identity leads one man to a truly compassionate embrace of humanity.

 

The film tells the epic story of a father and a son. One is a national symbol, cherished by a whole nation. The other is a lonely boy a stranger to any form of identity. What the father considered “something to die for”, the son considers as a fairytale. Fauzi Nimer was always a prisoner. He managed to break free from his family by marrying a Jew. Then he became a terrorist and got locked in an actual prison. When he was released, he became a prisoner of the PLO and the symbol he personalized. Now he is the ultimate prisoner - a prisoner of his sick body. A family portrait which will bind the past and the present to create a mosaic of memories, feelings of an untold harsh story.

 

Screening on Wednesday 28 Sept - 17:00

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Izrael, 2013

Dokumentar

96 min

 

 

Regjizorë: Nurit Kedar dhe Yaron Shani

Skenar: Nurit Kedar dhe Yaron Shani

Montazhier: Yaron Shani

Kamera: Yaron Shani

 

 

I lindur në Izrael nga një baba palestinez dhe një nënë hebreje, jeta e familjes së Mommy-it (Shlomo-s) shkatërrohet kur zbulohet se ka qenë babai i tij pas dhjetra sulmesh misterioze terroriste të cilat tronditën Izraelin në fund të viteve ’60-të. Duke ikur me nënën dhe motrën e tij në Komunitetin Ultra-Ortodoks të Montrealit, Mommy lufton për të bashkuar identitetet e tij kontradiktore. Një vështrim interesant dhe shumë domethënës se si një luftë në dukje e pamundur për identitet e çon një njeri në një përqafim vërtet përdëllyes ndaj njerëzimit.

 

Filmi tregon historinë epike të një ati dhe një biri. Njëri është një simbol kombëtar, fort i dashur nga një komb i tërë. Tjetri është një djalë i vetmuar, i huaj ndaj çdo forme identiteti. Atë çka babai vlerësonte "diçka për të cilën të vdesësh", djali e konsideron si një përrallë. Fauzi Nimer ishte gjithmonë një i burgosur. Ai arriti të çlirohej nga familja e tij duke u martuar me një hebreje. Më pas ai u bë një terrorist dhe u mbyll në një burg të vërtetë. Kur u lirua, ai u bë një i burgosur i OÇP-së dhe simboli që ai personalizoi. Tani ai është i burgosuri më i fundit - një i burgosur i trupit të tij të sëmurë. Një portret familjeje i cili do të lidh të kaluarën dhe të tashmen për të krijuar një mozaik kujtimesh, ndjenjash të një historie të ashpër të parrëfyer.

 

Shfaqjet të Mërkurën 28 Shtator - 17:00

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice