THE FATHER, THE SON AND THE HOLY JIHAD - “A Moving Family Saga in the heart of Jihad”

ATI, BIRI DHE XHIHADI I SHENJTË

- “Saga Prekëse e një familjeje në zemër të Xhihadit”

France, 2016

Documentary

120 min

 

 

Directed by: Stéphane Malterre

Produced by: Frédéric Téxeraud and Denis Boutelier /

Edited by: Sébastian Touta

Music by: Thomas Doppelo

 

 

This movie tells the controversial and tragic story of a French family from Syria: the Ayachis. Because of an ancestral religious duty, the son, and then his father, returned to Syria, their homeland, to join the revolution in Allah’s name. For three years, the director shot their dramatic story. He also collected the testimonies of this family whose path, from the 70’s to the present day, evokes integration, fundamentalism and the gap between Western and Eastern cultures.

 

 

 

Screening on Tuesday 19 Sept - 19:00

@ The Central State’s Film Archive

Francë, 2016

Dokumentar

120 min

 

 

Regjia nga: Stéphane Malterre

Prodhuar nga: Frédéric Téxeraud dhe Denis Boutelier

Montazhi nga: Sébastian Touta

Muzika nga: Thomas Doppelo

 

 

Ky film tregon historinë kontradiktore dhe tragjike të një familjeje franceze nga Siria: Ayachis-ët. Për shkak të një detyre fetare të paraardhësve, biri dhe më pas babai i tij, u kthyen në Siri, atdheun e tyre, për t'u bashkuar me revolucionin në emër të Allahut. Regjisori filmoi për tre vjet, historinë e tyre dramatike. Ai gjithashtu mblodhi dëshmitë e kësaj familje, rrugëtimi i së cilës, që nga vitet 70-të deri në ditët e sotme, zgjon mendime mbi integrimin, fundamentalizmin dhe hendekun mes kulturave perëndimore dhe lindore.

 

 

Shfaqjet të Martën 19 Shtator - 19:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice