THE WORLD’S SMALLEST ARMY

USHTRIA MË E VOGËL E BOTËS

Germany, Austria, 2015

Documentary

79 min

 

 

Film by Martin Gerner

 

 

Hamon and Marcus, a German and an Afghan, armed with a Kalashnikov and a turban, take a journey through the Alps as Bavarian Taliban. The film follows the humorous yet critical art performance of these two cultural guerrilleros and their search for better integration in times of thousands of refugees coming to Europe and new islamophobia. Hamon - after 20 years without recognition -fights against everyday racism in Germany. Marcus opposes wars - small and large ones - and scrutinizes the wearing of traditional Bavarian Lederhosen. Both turn our reality upside down: the Bavarian Taliban come as supposed aid workers with the aim of civilizing Bavaria. But while Hamon is confronted with the prejudice of being a terrorist, his acting as Bavarian Taliban encourages him to deal more frankly with the challenges he faces. He looks for traditional rifle clubs and beer-sensitive locations to test the tolerance of Germans and Austrians. What looks like a comedy turns out to be a conflict: The duo adopts traditional German 'homeland' evenings (Heimatabende) for their purpose, trying to find out how much tolerance is possible among strangers in nationalist-tainted environments. In doing so, they reflect about German myths of patriotism and homeland. The encounters with the local Alp populations mix with the firm desire of the BavarianTaliban: Hamon and Marcus share a wish to become settled in Germany. Their vision is as ironic as it is real: while Europe calls for a better integration migrants are at risk.

 

 

 

 

Screening on Thursday 21 Sept - 19:30

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Gjermani, Austri, 2015

Dokumentar

79 min

 

 

Film nga: Martin Gerner

 

 

Hamon dhe Marcus, një gjerman dhe një afgan, të armatosur me kallashnikov dhe turban, bëjnë një udhëtim nëpër Alpe si talebanë bavarezë. Filmi ndjek lojën e tyre artistike, humoristike por edhe kritike të këtyre dy guerrilasve kulturorë dhe përpjekjen e tyre për një integrim më të mirë në kohët kur mijëra refugjatë vijnë në Europë dhe islamofobisë së re. Hamon - pas 20 vjetësh nënçmimi - lufton kundër racizmit të përditshëm në Gjermani. Marcus i kundërshton luftërat – të vogla apo të mëdha - dhe shqyrton me kujdes mbajtjen e Lederhosen bavareze. (Shën. i përkth. Pantallona të shkurtra prej lëkure të mbërthyera në formë H-je, të veshura tradicionalisht nga burrat në rajonet alpine si Bavaria). Që të dy e kthejnë realitetin tonë kokë-poshtë: talebanët bavarezë vijnë si gjoja punonjës humanitarë me qëllim civilizimin e Bavarisë. Por ndërsa Hamoni ballafaqohet me paragjykimin e të qenit një terrorist, veprimi i tij si taleban bavarez e inkurajon atë që të merret më me sinqeritet me sfidat me të cilat ballafaqohet. Ai kërkon klube që mbajnë pushkë tradicionale dhe vende që kanë ndjeshmëri ndaj birrës për të vënë në provë tolerancën e gjermanëve dhe austriakëve. Ajo që duket si një komedi rezulton të jetë një konflikt: Dueti bën të vetat mbrëmjet tradicionale gjermane “për atdheun” (Heimatabende) për qëllimin e tyre, duke u përpjekur të gjejnë se sa ka vend për tolerancë në mesin e të huajve në mjedise të molepsura nga nacionalistë. Duke vepruar kështu, ata reflektojnë rreth miteve gjermane të patriotizmit dhe atdheut. Takimet me popullsinë lokale të Alpeve përzihen me dëshirën e fortë të Talibanit bavarez: Hamon dhe Marcus kanë një dëshirë të përbashkët për t’u stabilizuar në Gjermani. Vizioni i tyre është aq ironik, saç është edhe i vërtetë: ndërsa Europa bën thirrje për një integrim më të mirë, emigrantët janë në rrezik.

 

 

Shfaqjet të Enjten 21 Shtator - 19:30

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice