...WHOSE PEACE WILL IT BE ?

…E KUJT DO TË JETË PAQJA?

Belgium, 2015

Documentary

80 min

 

 

Director: Luc Pien

Script & development: Luc Pien & Ward Treunen

Producer: Ward Treunen

Editors: Luc Pien, Jan Vlieghe, Odin Van Schoote

Cinematography: Edwin Vander Meersch

 

 

Hundreds of thousands of refugees seek safe haven in Europe. Many drown, others discover that there’s no place for them in Hotel Europa. A peaceful life seems a distant dream...

 

“...Whose peace will it be?” traces the origins and causes of the present disaster. It provides an impetus to think differently about the future and act accordingly.

 

Iraqi academics in the diaspora muse about the need for freedom, education and humanity in the Arab world. Refugees from Iraq and neighboring countries highlight the horror of the catastrophe. Artists discuss other ways of social thinking and acting. UN officials recount what went wrong.

 

European philosophers and experts explain how knowledge of, and respect for, other cultures got lost.

 

We don’t show the atrocities of war. We let people speak for themselves, in all their uniqueness and sincerity. Utopia and reality meet in the poetry of narration, and respect for everyday people.

 

Screening on Friday 30 Sept - 17:20

@ The Central State’s Film Archive

Belgjikë 2015

Dokumentar

80 min

 

 

Regjizor: Luc Pien

Skenar dhe zhvillim: Luc Pien & Ward Treunen

Producent: Ward Treunen

Montazhierë: Luc Pien, Jan Vlieghe, Odin Van Schoote

Kamera: Edwin Vander Meersch

 

 

Qindra mijëra refugjatë kërkojnë strehë të sigurt në Europë. Shumë mbyten, të tjerë zbulojnë se nuk ka vend për ta në Hotel Europa. Një jetë e qetë duket një ëndërr e largët ...

 

"... E kujt do të jetë paqja?" ndjek gjurmët dhe shkaqet e katastrofës aktuale. Ai të shtyn për të menduar ndryshe për të ardhmen dhe për të vepruar në përputhje me rrethanat.

 

Akademikët irakianë në diasporë reflektojnë thellë për nevojën për liri, arsim dhe humanizëm në botën arabe. Refugjatë nga Iraku dhe vendet fqinjë nxjerrin në pah tmerrin e katastrofës. Artistët diskutojnë mënyra të tjera të të menduarit dhe të të vepruarit shoqëror. Zyrtarët e OKB-së tregojnë se çka shkuar keq. Filozofë europianë dhe ekspertë shpjegojnë se si ka humbur dija dhe respekti për kulturat e tjera.

 

Ne nuk tregojmë mizoritë e luftës. Ne i lëmë njerëzit të flasin për veten e tyre, me gjithë individualitetin dhe sinqeritetin e tyre. Utopia dhe realiteti takohen në poezinë e rrëfimit, dhe respektit për njerëzit e zakonshëm.

 

Shfaqjet të Premten 30 Shtator - 17:20

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice